Kompożizzjoni tal-Kummissjoni

IL-PRESIDENT
F’termini tal-Att, il-President tal-Kummissjoni għandu jkun persuna li jkollha, jew li kellha, il-kariga ta’ mħallef jew dik ta’ maġistrat jew li hija avukat. Sakemm fl-aħħar żewġ istanzi, il-persuna trid tkun ipprattikat bħala avukat għal numru minimu speċifikat ta’ snin. (Artikolu 3(2)).

IL-MEMBRI
Persuna ma għandhiex tkun ikkwalifikata biex tokkupa kariga bħala membru tal-Kummissjoni jekk hija, jew kienet, Ministru, Segretarju Parlamentari, membru tal-Kamra tar-Rappreżentanti, membru ta’ awtorità tal-gvern lokali, jew jekk hija uffiċjal pubbliku għajr uffiċjal pubbliku li huwa kkwalifikat biex jinħatar president tal-Kummissjoni skont is-subartikolu (2):
Sakemm ikunu għaddew aktar minn għaxar snin minn meta persuna tkun Ministru, Segretarju Parlamentari, Membru tal-Kamra tar-Rappreżentanti, membru ta’ awtorità tal-gvern lokali jew uffiċjal pubbliku, dan ma għandux jitqies bħala suġġett għall-esklużjoni milli jkun membru tal-Kummissjoni prevista f’dan is-subartikolu jekk wara li jkun ċeda kwalunkwe kariga bħal din huwa jkun serva bħala Mħallef jew Maġistrat għal perjodu ta’ mill-inqas ħames snin.

Fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħha, il-Kummissjoni mhijiex soġġetta għad-direzzjoni jew il-kontroll ta’ xi persuna jew awtorità oħra. (Artikolu 3(8)).

Il-President u l-membri jinħatru għal perjodu ta’ 5 snin (l-Artikolu 3(4)(a)) u ma jistgħux jitneħħew mill-kariga ħlief f’ċirkostanzi eċċezzjonali li huma speċifikati fl-Att bħan-nuqqas ta’ kapaċità li jaqdu dmirijiethom minħabba nuqqas ta’ saħħa jew imġiba ħażina. (Artikolu 3(5)).

Is-salarji jew spejjeż oħra tal-Kummissjoni jitħallsu mill-Fond Konsolidat. (Artikolu 16).

IS-SEGRETARJU TAL-KUMMISSJONI
Is-Segretarju għall-Kummissjoni, għandu jinħatar mill-Prim Ministru. (Artikolu 13(1)).

ĦATRA TA’ ESPERTI
Il-Prim Ministru jista’, fuq talba tal-Kummissjoni, jaħtar persuna biex tassistih fl-investigazzjonijiet tiegħu f’kapaċità konsultattiva. (Artikolu 12).