Investigazzjonijiet

Il-Kummissjoni twettaq investigazzjonijiet jew fuq inizjattiva tagħha stess jew wara rapporti magħmula lilha minn kwalunkwe persuna sakemm f’dawn il-każijiet, l-allegazzjonijiet jiġu kkonfermati bil-ġurament — (l-Artikolu 5).

L-investigazzjonijiet jistgħu jitwettqu fir-rigward ta’ kwistjonijiet (l-Artikolu 17):
  1. Li kienu twettqu 12 snin qabel id-dħul fis-seħħ tad-dispożizzjonijiet tal-Att (dment li tali investigazzjonijiet ikunu nbdew qabel l-iskadenza ta’ 5 sena mid-dħul fis-seħħ tal-Att); jew
  2. Li twettqu mhux aktar minn ħames snin qabel.
Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li ssejjaħ xhieda, fajls ta’ talba jew evidenza dokumentarja oħra kif ukoll li tfittex assistenza tal-Pulizija meta tqis xieraq — (l-Artikolu 8). Ix-xhieda jinstemgħu bil-ġurament u jistgħu jirrifjutaw li jwieġbu mistoqsijiet li jistgħu jinkriminawhom. Huma għandhom ukoll id-dritt li jkunu assistiti minn avukat jew prokuratur legali — (l-Artikolu 9(1) u l-Artikolu 10(4)). L-Avukat Ġenerali jista’ jagħti eżenzjoni mill-proċedimenti kriminali lix-xhieda għal raġunijiet speċifikati fl-Att — (l-Artikolu 19). Jekk, matul investigazzjoni, il-Kummissjoni tiskopri att jew ommissjoni li jistgħu jkunu marbuta mal-att ta’ korruzzjoni nnifsu, allura tkun tista’ tinvestiga wkoll tali att jew ommissjoni — (l-Artikolu 7). Il-proċedimenti quddiem il-Kummissjoni jinżammu fil-privat u l-informazzjoni miksuba mill-membri tal-Kummissjoni, minn kwalunkwe persuna maħtura b’mod konsultattiv jew mill-persunal tagħha ma tistax tiġi żvelata ħlief għall-fini tal-investigazzjoni nnifisha u/jew kwalunkwe rapport relatat mal-investigazzjoni. Il-membri tal-Kummissjoni u l-uffiċjali tagħha ma jistgħux jintalbu jixhdu fi proċedimenti ta’ kwistjonijiet li jsiru jafu bihom matul investigazzjoni skont l-Att — (l-Artikolu 15(1)). Barra minn hekk, ma għandha tittieħed l-ebda azzjoni fil-liġi b’rabta mat-twettiq ta’ kwalunkwe rapport jew talba magħmula mill-Kummissjoni jew mill-Avukat Ġenerali skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Att u kwalunkwe pubblikazzjoni ta’ tali rapport u bl-għoti in bona fede ta’ kwalunkwe informazzjoni lill-Kummissjoni għall-fini tal-Att. (Artikolu 18). L-informazzjoni mogħtija hawn fuq hija maħsuba bħala informazzjoni ġenerali u mhijiex maħsuba bħala interpretazzjoni ta’ kwalunkwe parti tal-Att u ma tista’ tintuża bħala tali fl-ebda proċediment. L-att (il-Kapitolu 326 tal-Liġijiet ta’ Malta) huwa disponibbli online. IL-LIĠI MALTIJA Kapitolu 326, Sezzjoni 6
  1. Dawn li ġejjin għandhom ikunu prattiki korrotti skont dan l-Att:
    • L-atti jew l-ommissjonijiet li jikkostitwixxu r-reati skont l-Artikoli 112 sa 118, 120, 121 meta jitwettqu minn jew bil-parteċipazzjoni ta’ kwalunkwe persuna msemmija fl-Artikolu 4(b) u (c) ta’ dan l-Att, 124 sa 126, u 138 tal-Kodiċi Kriminali;
    • L-atti jew l-ommissjonijiet li jikkostitwixxu tentattiv biex jitwettaq kwalunkwe wieħed mir-reati msemmija hawn fuq jew li jikkostitwixxu kompliċità fi kwalunkwe wieħed minn dawk ir-reati skont l-Artikoli 41 u 42 tal-Kodiċi Kriminali; u
    • Konfoffa biex jitwettqu kwalunkwe atti jew ommissjonijiet li jikkostitwixxu kwalunkwe wieħed mir-reati msemmija hawn fuq. Konfoffa għandha tibqa’ teżisti mill-mument li fih kwalunkwe mod ta’ azzjoni jkun ippjanat jew miftiehem bejn żewġ persuni jew aktar.
  2. Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) għandhom japplikaw għal u b’konnessjoni ma’ kull persuna msemmija fl-Artikolu 4(c), bl-istess mod kif japplikaw għall-uffiċjali pubbliċi u b’konnessjoni magħhom.