Kapitolu 326

Li jsir provvediment għall-istabbiliment u l-funzjonijiet ta’ kummissjoni permanenti kontra l-korruzzjoni, u għal skopijiet marbuta magħha. 4 ta’ Ottubru, 1988 L-att XXII tal-1988, kif emendat mill-Atti XXIV tal-1995 u III tal-2002; L-avviż Legali 424 tal-2007; u l-Att VIII tal-2015.
  1. It-Titolu qasir ta’ dan l-Att huwa l-Att tal-Kummissjoni Permanenti Kontra l-Korruzzjoni.
  2. F’dan l-Att, sakemm il-kuntest ma jirrikjedix mod ieħor — “Kummissjoni” tfisser il-Kummissjoni Permanenti Kontra l-Korruzzjoni stabbilita skont l-Artikolu 3; “prattika korrotta” għandha t-tifsira mogħtija lilha fl-Artikolu 6; “uffiċjal pubbliku” tfisser id-detentur ta’ kwalunkwe kariga pubblika jew persuna maħtura biex taġixxi fi kwalunkwe tali kariga, u tinkludi mhux biss l-awtoritajiet kostitwiti, ċivili u militari, iżda wkoll dawk il-persuni kollha li huma legalment maħtura biex jamministraw kwalunkwe parti mis-setgħa eżekuttiva tal-Gvern, jew biex iwettqu kwalunkwe servizz pubbliku ieħor impost bil-liġi, kemm jekk ikun ġudizzjarju, amministrattiv jew imħallat; Membri tal-Kamra tar-Rappreżentanti; kwalunkwe persuna li hija fdata bi jew għandha funzjonijiet relatati mal-amministrazzjoni ta’ korp statutorju li għandu personalità ġuridika distinta, kwalunkwe kunsill, Bord, bord, kumitat jew korp simili ieħor stabbilit minn kwalunkwe liġi, jew li hija impjegata ma’ tali korp; u tinkludi, fir-rigward ta’ kwalunkwe att jew ommissjoni matul il-mandat ta’ tali kariga, kwalunkwe persuna li, fi żmien tnax-il sena qabel jew fi kwalunkwe ħin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Att, kienet uffiċjal pubbliku; “korp statutorju” tfisser kwalunkwe korporazzjoni jew korp ieħor stabbilit bil-liġi.
Leġislazzjoni Kapitolu 326