Politika dwar il-Protezzjoni tad-Data

Ir-Regolament (UE) 2016/679 Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR) u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kap. 586) jirregolaw l-ipproċessar ta’ data personali kemm jekk miżmuma elettronikament jew f’forma manwali. Il-Kummissjoni Permanenti aġevolat il-Korruzzjoni hija mistennija li tikkonforma bis-sħiħ mal-Prinċipji tal-Protezzjoni tad-Data kif stabbiliti f’tali leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data.

GĦANIJIET GĦALL-ĠBIR TA’ DATA
L-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni tiġbor u tipproċessa informazzjoni biex twettaq l-obbligi tagħha skont il-leġiżlazzjoni preżenti. Id-data kollha tinġabar u tiġi pproċessata skont il-Leġiżlazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data u  l-Kapitolu 326. Il-Kummissjoni Permanenti tabbanduna l-Att dwar il-Korruzzjoni.

RIĊEVITURI TA’ DATA
L-informazzjoni Personali hija aċċessata mill-impjegati li huma assenjati biex iwettqu l-funzjonijiet tal-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni. Id-divulgazzjoni tista’ ssir ukoll lil partijiet terzi iżda biss kif awtorizzat mil-liġi.

DRITTIJIETEK 
Inti intitolat li tkun taf, mingħajr ħlas, x’tip ta’ informazzjoni għandha l-Kummissjoni Permanenti dwar il-Korruzzjoni u x’qed tipproċessa dwarek u għaliex, min għandu aċċess għaliha, kif tinżamm u tinżamm aġġornata, għal kemm żmien tinżamm, u x’qed tagħmel l-Unità biex tikkonforma mal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data. 

Il-GDPR jistabbilixxi proċedura formali biex jiġu ttrattati t-talbiet għal aċċess tas-suġġetti tad-data. Is-suġġetti tad-data kollha għandhom id-dritt li jaċċessaw kwalunkwe informazzjoni personali miżmuma dwarhom  mill-Kummissjoni permanenti dwar l-Korruzzjoni jew fuq kompjuter jew f’fajls manwali. It-talbiet għall-aċċess għall-informazzjoni personali mis-suġġetti tad-data għandhom isiru bil-miktub u jintbagħtu  lis-Segretarju/Direttur tal-Kummissjoni Permanenti dwar l-Korruzzjoni id-dettalji ta’ identifikazzjoni tiegħek bħan-numru tal-ID, l-isem u l-kunjom għandhom jiġu sottomessi mat-talba għall-aċċess. F’każ li niltaqgħu ma’ diffikultajiet ta’ identifikazzjoni, tista’ tintalab tippreżenta dokument ta’ identifikazzjoni.  

Il-Kummissjoni Permanenti aġevolat il-Korruzzjoni għandha l-għan li tikkonforma kemm jista’ jkun malajr mat-talbiet għal aċċess għal informazzjoni personali u se tiżgura li din tiġi pprovduta fi żmien raġonevoli u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn xahar minn meta tasal it-talba, sakemm ma jkunx hemm raġuni tajba għad-dewmien. Meta talba għal aċċess ma tkunx tista’ tiġi ssodisfata fi żmien raġonevoli, ir-raġuni tiġi spjegata bil-miktub lis-suġġett tad-data li jkun qed jagħmel it-talba. Jekk ikun hemm xi ksur tad-data, is-suġġett tad-data jiġi infurmat kif xieraq.  

Is-suġġetti tad-data kollha għandhom id-dritt li jitolbu li l-informazzjoni tagħhom ma tintużax jew tiġi emendata jekk tirriżulta li ma tkunx korretta. Is-suġġetti tad-data jistgħu jitolbu wkoll li d-data tagħhom titħassar.  

Dawn id-drittijiet jistgħu jiġu ristretti, jekk applikabbli, skont il-Leġiżlazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data. 

F’każ li ma tkunx sodisfatt bir-riżultat tat-talba tiegħek għal aċċess, tista’ tirreferi lment lill-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data, li d-dettalji ta’ kuntatt tiegħu huma pprovduti hawn taħt. 

Id-data li jeħtieġ li tinqered wara l-ħin innutat se tintrema b’mod effiċjenti li jiżgura li tali informazzjoni ma tibqax disponibbli fi ħdan il-Kummissjoni Permanenti dwar l-Korruzzjoni.

Il-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data 
Il-Kummissarju tal-Informazzjoni u tal-Protezzjoni tad-Data jista’ jiġi kkuntattjat fuq: 

Level 2, Airways House, 
High Street, 
Sliema, SLM 1549 
Telefon: +356 2328 7100
Emajl: idpc.info@idpc.org.mt