Kompożizzjoni tal-Kummissjoni

IL-PRESIDENT
Fit-termini tal-Att, il-President tal-Kummissjoni għandu jkun persuna li jkollha, jew li tkun żammet, il-kariga ta’ mħallef jew dik ta’ maġistrat jew tkun avukat. Sakemm fl-aħħar żewġ istanzi, il-persuna trid tkun ipprattikat bħala avukat għal numru minimu speċifikat ta’ snin. (Artikolu 3(2)).

IL-MEMBRI
Persuna m’għandhiex tkun ikkwalifikata biex tokkupa kariga ta’ membru tal-Kummissjoni jekk hija, jew kienet, Ministru, Segretarju Parlamentari, membru tal-Kamra tad-Deputati, membru ta’ awtorità tal-gvern lokali, jew jekk hija uffiċjal pubbliku għajr uffiċjal pubbliku li huwa kkwalifikat biex jinħatar president tal-Kummissjoni skont is-subartikolu (2):
Sakemm ikunu għaddew aktar minn għaxar snin minn meta persuna kienet Ministru, Segretarju Parlamentari, Membru tal-Kamra tar-Rappreżentanti, membru ta’ awtorità tal-gvern lokali jew uffiċjal pubbliku ma jitqiesx li huwa soġġett għall-esklużjoni milli jkun membru tal-Kummissjoni previst f’dan is-subartikolu jekk wara li jkun ċeda kwalunkwe kariga bħal din, huwa jkun serva bħala Mħallef jew bħala Maġistrat għal perjodu ta’ mill-inqas ħames snin.

L-INDIPENDENZA TAL-KUMMISSJONI
Fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħha l-Kummissjoni mhijiex soġġetta għad-direzzjoni jew il-kontroll ta’ xi persuna jew awtorità oħra. (Artikolu 3(8)).

Il-President u l-membri jinħatru għal perjodu ta’ 5 snin (l-Artikolu 3(4)(a)) u ma jistgħux jitneħħew mill-kariga ħlief f’ċirkostanzi eċċezzjonali li huma speċifikati fl-Att bħall-inabbiltà li jaqdu dmirijiethom minħabba nuqqas ta’ saħħa jew imġiba ħażina. (Artikolu 3(5)).

Is-salarji jew spejjeż oħra tal-Kummissjoni jitħallsu mill-Fond Konsolidat. (Artikolu 16).

IS-SEGRETARJU TAL-KUMMISSJONI
Is-Segretarju tal-Kummissjoni, għandu jinħatar mill-Prim Ministru. (Artikolu 13(1)).

ĦATRA TAL-ESPERTI
Il-Prim Ministru jista’, fuq talba tal-Kummissjoni, jaħtar persuna biex tgħinha fl-investigazzjonijiet tagħha f’kapaċità konsultattiva. (Artikolu 12).