It-Taqsima 115 tal-Kodiċi Kriminali

Tixħim
115. (1) kwalunkwe uffiċjal pubbliku jew impjegat li, b’konnessjoni mal-kariga jew l-impjieg tiegħu, jitlob, jirċievi jew jaċċetta għalih innifsu jew għal kwalunkwe persuna oħra, kwalunkwe kumpens jew wegħda jew offerta ta’ kwalunkwe kumpens fi flus jew korrispettiv ieħor ta’ valur jew ta’ kwalunkwe vantaġġ ieħor li mhuwiex intitolat għalih, għandu, meta jiġi kkundannat, ikun soġġett għal kastig kif ġej:

  • Meta l-għan tal-premju, tal-wegħda jew tal-offerta, ikun li l-uffiċjal jew l-impjegat jiġi mħajjar jagħmel dak li huwa fid-dmir tiegħu li jagħmel, il-piena għandha tkun minn sitt xhur sa tliet snin;
  • Meta l-għan ikun li l-uffiċjal jew l-impjegat jiġi mġiegħel jirrinunzja milli jagħmel dak li għandu d-dmir li jagħmel, il-piena għandha, għas-sempliċi aċċettazzjoni tal-premju, il-wegħda jew l-offerta, tkun priġunerija għal terminu ta’ bejn disa’ xhur u ħames snin;
  • Meta, minbarra li jaċċetta l-premju, il-wegħda jew l-offerta, l-uffiċjal jew l-impjegat fil-fatt jonqos milli jagħmel dak li huwa fid-dmir tiegħu li jagħmel, il-piena għandha tkun priġunerija għal terminu ta’ bejn sena u tmien snin.

(2) Minkejja kwalunkwe dispożizzjoni oħra ta’ dan il-Kodiċi jew ta’ kwalunkwe liġi oħra, meta r-reat kontra d-dispożizzjonijiet ta’ dan l-artikolu jitwettaq minn persuna li, fiż-żmien meta twettaq ir-reat, kellha l-kariga ta’ Ministru, Segretarju Parlamentari, Membru tal-Kamra tar-Rappreżentanti, Sindku jew Kunsillier Lokali u r-reat involut fl-abbuż ta’ tali kariga, id-dispożizzjonijiet tat-Titolu VI tal-Parti III tat-Tieni Ktieb ta’ dan il-Kodiċi ma japplikawx għall-imsemmija persuna jew kompliċi.

Spjegazzjoni Qasira
Il-Professur Sir Anthony Mamo. Noti dwar il-Liġi Kriminali Parti II paġna 85 et seq.
 
Issa l-elementi ta’ dan ir-reat huma:
  • Il-karattru pubbliku tat-trasgressur
  • L-aċċettazzjoni ta’ premju jew wegħda jew offerta ta’ premju mhux dovut skont il-liġi.
  • B’konnessjoni mal-uffiċċju tiegħu.
  • L-iskop li jagħmel jew li jfalli fid-dmir tiegħu.

Il-karattru ta’ uffiċjal pubbliku jew persuna impjegata taħt il-Gvern huwa l-ewwel element essenzjali ta’ dan ir-reat. Il-kliem huwa wiesa’ ħafna u jħaddan l-uffiċjali jew l-impjegati kollha taħt il-Gvern. Dan jinkludi l-uffiċjali pubbliċi jew l-impjegati kollha kemm jekk id-dmirijiet tagħhom huma ġudizzjarji, ministerjali, eżekuttivi jew imħallta.

It-tieni ingredjent ta’ dan ir-reat huwa l-aċċettazzjoni għalih innifsu jew għal oħrajn ta’ remunerazzjoni jew wegħda jew offerta ta’ remunerazzjoni li ma tkunx dovuta lilu. Huwa essenzjali li l-korruzzjoni tieħu l-forma ta’ din l-aċċettazzjoni ta’ rigali jew premjijiet jew il-wegħda jew l-offerta ta’ rigali jew premjijiet ikun xi jkun it-tip tagħhom u jkun xi jkun il-valur tagħhom sakemm dawn jirrappreżentaw xi vantaġġ għal min ikun qed jagħti l-għotja.

Mhuwiex meħtieġ li l-premju jew il-wegħda jew l-offerta jsiru lill-uffiċjal pubbliku personalment jew jiġu aċċettati personalment minnu. Ir-reat jibqa’ l-istess jekk l-uffiċjal pubbliku jkun aġixxa permezz ta’ intermedjarju, u jekk il-vantaġġ kellux jitgawda minnu stess jew minn oħrajn, sakemm l-intermedjarju jkun aġixxa bil-kunsens tal-uffiċjal pubbliku u sakemm il-premju jew il-wegħda magħmula lil parti terza b’kunsiderazzjoni jew b’rabta mal-funzjonijiet tal-uffiċjal pubbliku, ikunu saru bl-għarfien u bil-kompliċità ta’ tali uffiċjal pubbliku.

Fit-tielet lok, huwa essenzjali li l-aċċettazzjoni tar-remunerazzjoni jew tal-wegħda jew tal-offerta ssir mill-uffiċjal pubbliku fil-kuntest tal-kariga jew tal-impjieg tiegħu. Dan ifisser li l-att li għalih jiġi aċċettat il-kumpens għandu jaqa’ taħt il-funzjonijiet tal-uffiċjal pubbliku kkonċernat. Madankollu, ma huwiex rilevanti jekk l-att jaqax direttament taħt il-kompetenza tal-uffiċjal stess jew jekk jaqax taħt il-funzjonijiet iddelegati tiegħu. Huwa biżżejjed li l-att ikun wieħed li fir-rigward tiegħu l-uffiċjal ikkonċernat jista’, minħabba l-kariga tiegħu, jagħti kwalunkwe ordni jew jagħmel kwalunkwe arranġament, ikun xi jkun jew b’xi mod jinfluwenza d-deċiżjoni dwar dan.

Fl-aħħar nett, l-għan tal-premju jew tal-wegħda jew tal-offerta għandu jkun li jħajjar lill-uffiċjal pubbliku jagħmel jew jonqos milli jagħmel dak li huwa d-dmir tiegħu